Rebaixos de terrenys

Rebaixos de  terrenys, ja siguin rocosos o bé excavables. Transport i retirada de materials tals com terres, pedres, runes, etc.

Fonamentacions

Realitzem les fonamentacions mes adecuades respecte a cada tipus de terreny

Anivellació i Terraplenat

Terraplenat dels terrenys fins a la cota necessària per protegir els terrenys front el risc

Enderrocs de paviments y murs

Realitzem tot tipus d’enderrocs, de cases, naus,  paviments i murs, etc. De forma segura i eficient

Rases, Pous, Forats de Piscines

Realitzem excavació de rases, pous i forats de piscines de fondaria específica

Desbrossada i neteja

Realitzem tot tipus de neteja de parcel·les, desbrossada, retirada d’arbres, neteja de rius, cunetes, etc.

Fem les coses bé

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search