La tranquilitat del treball ben fet
Podem arribar on no imagines
Amb la tecnología més avançada

TARRAGUEL EXCAVACIONS I MURS DE PEDRA

EXCAVACIONS TARRAGUELL empresa que vetlla pel compromís amb els seus clients, no només en quant al compliment de les normatives necessàries i mesures aplicables tinguin guareix i respectant el medi ambient, si no també en quant a la plena satisfacció de resolució del problema buscat pel client.

Rebaixos de terrenys

Rebaixos de  terrenys, ja siguin rocosos o bé excavables. Transport i retirada de materials tals com terres, pedres, runes.

Fonamentacions

Realitzem les fonamentacions mes adecuades respecte a cada tipus de terreny

Anivellació i Terraplenat

Terraplenat dels terrenys fins a la cota necessària per protegir els terrenys front el risc

Enderrocs de paviments y murs

Realitzem tot tipus de enderrocs de paviments o murs de tot tipus de forma segura.

Rases, Pous, Forats de Piscines

Realitzem excavació de rases, pus i forats de piscines de la fondaria especificada

Desbrossada i neteja

Realitzem la desbrossada i tota mena de treballs de neteja de terrenys.

Fem les coses bé

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search